Commit 9b71a518 authored by Sang D NGO's avatar Sang D NGO
Browse files

Merge branch 'proposal-forms' into 'master'

complete proposal forms

See merge request !13
parents a0eb0690 949093b2
......@@ -14,13 +14,12 @@ sub-header
)
hr
.row(ng-switch="$ctrl.proposal.type")
most-proposal-form-a1(ng-switch-when="A1", data="$ctrl.proposal.formData")
most-proposal-form-a2(ng-switch-when="A2", data="$ctrl.proposal.formData")
most-proposal-form-a3(ng-switch-when="A3", data="$ctrl.proposal.formData")
most-proposal-form-a1(ng-switch-when="A1", data="$ctrl.proposal.formData", edit-mode="true")
most-proposal-form-a2(ng-switch-when="A2", data="$ctrl.proposal.formData", edit-mode="true")
most-proposal-form-a3(ng-switch-when="A3", data="$ctrl.proposal.formData", edit-mode="true")
.row
button.btn.btn-primary(
ng-click="$ctrl.onSubmitBtnClick()",
ng-disabled="form.$invalid"
)
| #{__('Gửi')}
......@@ -6,7 +6,8 @@
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a1/most-proposal-form-a1.html',
controller: 'MostProposalFormA1Controller',
bindings: {
data: '='
data: '=',
editMode: '<'
}
});
})(angular);
most-proposal-form-a1 {
.form-title {
margin-bottom: 50px;
}
esn-form-group {
.fg-line .form-control.proposal-read-only {
color: @text-color;
}
}
}
ng-form.most-proposal-form(name="form")
ng-form(name="form")
.form-title.text-center
h5 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA KHỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
em (Dùng cho đề tài hoặc đề án)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên Đề tài/Đề án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
esn-form-group(label=__('1. Tên Đề tài/Đề án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Căn cứ đề xuất'), helper=__('Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
esn-form-group(label=__('2. Căn cứ đề xuất'), helper=__('giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
esn-form-group(label=__('3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
esn-form-group(label=__('4. Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
esn-form-group(label=__('5. Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
esn-form-group(label=__('6. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
esn-form-group(label=__('7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
esn-form-group(label=__('8. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
esn-form-group(label=__('9. Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
......@@ -6,7 +6,8 @@
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a2/most-proposal-form-a2.html',
controller: 'MostProposalFormA2Controller',
bindings: {
data: '='
data: '=',
editMode: '<'
}
});
})(angular);
most-proposal-form-a2 {
.form-title {
margin-bottom: 50px;
}
esn-form-group {
.fg-line .form-control.proposal-read-only {
color: @text-color;
}
}
}
ng-form.most-proposal-form(name="form")
.form-title.text-center
h5 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
em (Dùng cho dự án SXTN)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
esn-form-group(label=__('1. Tên dự án SXTN'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Xuất xứ hình thành'), helper=__('Từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài... có khả năng ứng dụng'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
esn-form-group(label=__('2. Xuất xứ hình thành'), helper=__('từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài... có khả năng ứng dụng'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
esn-form-group(label=__('3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
esn-form-group(label=__('4. Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
esn-form-group(label=__('5. Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
esn-form-group(label=__('6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Nhu cầu thị trường'), helper=__('Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.marketDemand", name="proposalMarketDemand", required)
esn-form-group(label=__('7. Nhu cầu thị trường'), helper=__('Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.marketDemand", name="proposalMarketDemand", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
esn-form-group(label=__('8. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
esn-form-group(label=__('9. Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra'), helper=__('Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.moneyPlan", name="proposalMoneyPlan", required)
esn-form-group(label=__('10. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra'), helper=__('Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.moneyPlan", name="proposalMoneyPlan", ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
esn-form-group(label=__('11. Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
......@@ -6,7 +6,8 @@
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a3/most-proposal-form-a3.html',
controller: 'MostProposalFormA3Controller',
bindings: {
data: '='
data: '=',
editMode: '<'
}
});
})(angular);
most-proposal-form-a3 {
.form-title {
margin-bottom: 50px;
}
esn-form-group {
.fg-line .form-control.proposal-read-only {
color: @text-color;
}
}
}
ng-form.most-proposal-form(name="form")
.form-title.text-center
h5 PHIẾU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA
em (Dùng cho dự án khoa học và công nghệ)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên Đề tài/Đề án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
esn-form-group(label=__('1. Tên dự án khoa học và công nghệ (KH&CN)'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Căn cứ đề xuất'), helper=__('Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
esn-form-group(label=__('2. Xuất xứ hình thành'), helper=__('nêu rõ nguồn hình thành của dự án KH&CN, tên dự án đầu tư sản xuất, các quyết định phê duyệt liên quan ...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
esn-form-group(label=__('3. Tính cấp thiết; tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
esn-form-group(label=__('4. Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
esn-form-group(label=__('5. Nội dung KH&CN chủ yếu'), helper=__('mỗi nội dung đặt ra có thể hình thành được một đề tài, hoặc dự án SXTN'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainContent", name="proposalMainContent", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
esn-form-group(label=__('6. Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
esn-form-group(label=__('7. Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
esn-form-group(label=__('8. Yêu cầu đối với thời gian thực hiện'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
esn-form-group(label=__('9. Năng lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiaryAbility", name="proposalBeneficiaryAbility", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('10. Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('11. Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức, cơ quan dự kiến ứng dụng kết quả'), helper=__('khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.moneyPlan", name="proposalMoneyPlan", ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('12.1. Dự kiến hiệu quả kinh tế - xã hội'), helper=__('cần làm rõ đóng góp của dự án KH&CN đối với các dự án đầu tư sản xuất trước mắt và lâu dài bao gồm số tiền làm lợi và các đóng góp khác...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.ecoSocialEffect", name="proposalEcoSocialEffect", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('12.2. Dự kiến hiệu quả về khoa học và công nghệ'), helper=__('tác động đối với lĩnh vực khoa học công nghệ liên quan, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, tăng cường năng lực nội sinh...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.technologyEffect", name="proposalTechnologyEffect", required, ng-disabled="!$ctrl.editMode", ng-class="{ 'proposal-read-only': !$ctrl.editMode }")
.most-proposal-form {
padding: 20px;
}
@import './a1/most-proposal-form-a1';
@import './a2/most-proposal-form-a2';
@import './a3/most-proposal-form-a3';
@import './create/most-proposal-create';
@import './list/item/most-proposal-list-item';
@import './form/form';
@import './form/most-proposal-form';
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment