Commit b66a39c1 authored by Khac Chien LANG's avatar Khac Chien LANG
Browse files

add a1,2,3 forms

parent 4bde7c7d
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.component('mostProposalFormA1', {
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a1/most-proposal-form-a1.html',
controller: 'MostProposalFormA1Controller',
bindings: {
data: '='
}
});
})(angular);
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.controller('MostProposalFormA1Controller', MostProposalFormA1Controller);
function MostProposalFormA1Controller() {
}
})(angular);
ng-form(name="form")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên Đề tài/Đề án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Căn cứ đề xuất'), helper=__('Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.component('mostProposalFormA2', {
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a2/most-proposal-form-a2.html',
controller: 'MostProposalFormA2Controller',
bindings: {
data: '='
}
});
})(angular);
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.controller('MostProposalFormA2Controller', MostProposalFormA2Controller);
function MostProposalFormA2Controller() {
}
})(angular);
ng-form(name="form")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Xuất xứ hình thành'), helper=__('Từ một trong các nguồn sau: kết quả của các đề tài; kết quả khai thác sáng chế, giải pháp hữu ích; kết quả KH&CN chuyển giao từ nước ngoài... có khả năng ứng dụng'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để hoàn thiện công nghệ và đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với kết quả (công nghệ, thiết bị) và các chỉ tiêu kỹ thuật cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Nhu cầu thị trường'), helper=__('Khả năng thị trường tiêu thụ, phương thức chuyển giao và thương mại hoá các sản phẩm của dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.marketDemand", name="proposalMarketDemand", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Phương án huy động các nguồn lực của tổ chức dự kiến ứng dụng kết quả tạo ra'), helper=__('Khả năng huy động nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất từ các nguồn khác nhau để thực hiện dự án'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.moneyPlan", name="proposalMoneyPlan", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.component('mostProposalFormA3', {
templateUrl: '/linagora.esn.most/app/proposal/form/a3/most-proposal-form-a3.html',
controller: 'MostProposalFormA3Controller',
bindings: {
data: '='
}
});
})(angular);
(function(angular) {
'use strict';
angular.module('linagora.esn.most')
.controller('MostProposalFormA3Controller', MostProposalFormA3Controller);
function MostProposalFormA3Controller() {
}
})(angular);
ng-form(name="form")
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tên Đề tài/Đề án'))
textarea.form-control(type="text", rows="2", ng-model="$ctrl.data.title", name="proposalName", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Căn cứ đề xuất'), helper=__('Giải trình căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 03/2017/TT-BKHCN Quy định trình tự thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.reason", name="proposalReason", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Tính cấp thiết'), helper=__('Tầm quan trọng phải thực hiện ở tầm quốc gia; tác động và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế - xã hội của đất nước v.v...'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.necessity", name="proposalNecessity", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Mục tiêu'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.objective", name="proposalObjective", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu các kết quả chính và các chỉ tiêu cần đạt'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.mainTarget", name="proposalMainTarget", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Kiến nghị các nội dung chính cần thực hiện để đạt kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.task", name="proposalTask", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến tổ chức, cơ quan hoặc địa chỉ ứng dụng các kết quả tạo ra'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.beneficiary", name="proposalBeneficiary", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Yêu cầu đối với thời gian để đạt được các kết quả'))
textarea.form-control(type="text", rows="4", ng-model="$ctrl.data.time", name="proposalTime", required)
.row
.col-md-12
esn-form-group(label=__('Dự kiến nhu cầu kinh phí'))
input.form-control(type="text", ng-model="$ctrl.data.money", name="proposalMoney", required)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment